]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Przemoc domowa

Data dodania: 30 grudnia 2015 r.

Dotyka Cię przemoc w rodzinie? Jesteś świadkiem takiej przemocy? Zgłoś to!


Podejmowanie interwencji w rodzinie, w której dochodzi do przejawów przemocy, określane jest mianem procedury „Niebieskie Karty”.


Kogo należy poinformować o przemocy w rodzinie?


Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowej procedury są przedstawiciele:
- Policji,
- Pomocy społecznej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Oświaty,
- Służby zdrowia.


Co to jest przemoc w rodzinie?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członów rodziny (definicja poniżej), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.


Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?
- Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkiem rodziny jest osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.
- Art. 115 §11 Kodeksu karnego (K.K.) brzmi: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
- Policjant (lub przedstawiciel jednego z ww. podmiotów) podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” (NK), jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych uzyskał informację o przejawach przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania.
- Policjant przeprowadzający interwencję domową wobec przemocy w rodzinie, ujawniający tą przemoc podczas wykonywania innych obowiązków służbowych każdorazowo sporządza formularz „Niebieska Karta - A” (NK – A). Wtedy też następuje wszczęcie procedury NK.
- Po wypełnieniu formularza NK – A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B” (Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).
- Podmiot sporządzający formularz NK – A ma obowiązek przekazania go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.


W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
6) organizacji pozarządowych.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą również kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy, a także
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do pracy z konkretnymi rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” zostaje powołana grupa robocza.


W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, jak również przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na spotkania grup roboczych są zapraszane ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawcy przemocy – ale ODDZIELNIE.


Należy pamiętać, że:
- wszczęcie procedury NK nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- w celu udokumentowania obrażeń fizycznych osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie należy się BEZPŁATNE zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń.


Najważniejsze podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
- Wytyczne nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty".
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 r. w sprawie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

Bazy danych placówek świadczących pomoc dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie:
KOORDYNATORZY NIEBIESKIEJ KARTY
BAZA OSÓB SŁUŻBY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
BAZA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

 

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
ZAJMUJACYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU STRZELIŃSKIEGO.

POWIAT STRZELIŃSKI
Lp. Nazwa instytucji, organizacji Adres Telefon
1. Komenda Powiatowa Policji Strzelin ul. Wolności 15 71-78-34-200, 71-78-34-222 lub 997, 112
2. Sąd Rejonowy, Wydział Zamiejscowy Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego. 7 71 - 39-27-100
3. Prokuratura Rejonowa Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego 6 71-39-20-544
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin ul. Kamienna 10 71-39-23-736
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelin ul. Pocztowa 17/1 71-39-20-749
6. Ośrodek Mediacyjno-Konsultacyjny Strzelin ul. Kamienna 1
7. Punkt Interwencji Kryzysowej
/kontakt za pośrednictwem PCPR w Strzelinie/ Górzec 21
8. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
9 Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia Zdrowia Psychicznego Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
10 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /psycholog/
/kontakt ze pośrednictwem GOPS w Strzelinie / Strzelin ul. Pocztowa 3 czwartki
11 Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” Strzelin ul. Pocztowa 3 71-39-22-934
MIASTO I GMINA STRZELIN
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelin ul. Kamienna 1 71-39-20-577
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Strzelin ul. Ząbkowicka 1 71- 39-21-971
3. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Poradnia Zdrowia Psychicznego Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
GMINA BORÓW
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów ul. Konstytucji 3 Maja 25 71-39-33-155
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Borów ul. Konstytucji 3 Maja 25 71-39-27-643
3. Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny Opieki Zdrowotnej Borów ul. Parkowa 4 71-39-33-099
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Borek Strzeliński ul. Strzelińska 22 71-3930-514
GMINA KONDRATOWICE
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kondratowice ul.Nowa1 71-39-26-153
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kondratowice ul. Nowa1 71-39-26-153
3. Poradnia Podstawowa Opieki Zdrowotnej Prusy ul. Pocztowa 9 71-39-26-324
GMINA PRZEWORNO
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przeworno ul. Kolejowa 4 74 -81-02-731
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeworno ul. Kolejowa 4 74-81-02-052
3. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przeworno ul. Pocztowa 6 74-81-02-019
MIASTO I GMINA WIĄZÓW
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiązów pl. Wolności 37 71-39-31-361
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wiązów pl. Wolności 37 71-39-31-136
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiązów ul. Pocztowa 6 71-39-31-372

T E L E F O N Y Z A U F A N I A


1. Policyjny Telefon Zaufania – 800 120 226 / czynny codziennie od godz. 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat/

2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
- 801 12 00 02

3. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 20.00.


WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI
ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE POWIATU STRZELIŃSKIEGO.

POWIAT STRZELIŃSKI
Lp. Nazwa instytucji, organizacji Adres Telefon
1. Komenda Powiatowa Policji Strzelin ul. Wolności 15 71-78-34-200, 71-78-34-222 lub 997, 112
2. Sąd Rejonowy, Wydział Zamiejscowy Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego. 7 71 - 39-27-100
3. Prokuratura Rejonowa Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego 6 71-39-20-544
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Strzelin ul. Kamienna 10 71-39-23-736
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelin ul. Pocztowa 17/1 71-39-20-749
6. Ośrodek Mediacyjno - Konsultacyjny Strzelin ul. Kamienna 1
7. Punkt Interwencji Kryzysowej
/kontakt za pośrednictwem PCPR w Strzelinie/ Górzec 21
8. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
9 Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia Zdrowia Psychicznego Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
10 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /psycholog/
/kontakt ze pośrednictwem GOPS w Strzelinie / Strzelin ul. Pocztowa 3 czwartki
11 Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Promienie” Strzelin ul. Pocztowa 3 71-39-22-934
MIASTO I GMINA STRZELIN
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelin ul. Kamienna 1 71-39-20-577
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Strzelin ul. Ząbkowicka 1 71- 39-21-971
3. Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Poradnia Zdrowia Psychicznego Strzelin ul. Mickiewicza 20 71-793-85-64
GMINA BORÓW
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borów ul. Konstytucji 3 Maja 25 71-39-33-155
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Borów ul. Konstytucji 3 Maja 25 71-39-27-643
3. Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjny Opieki Zdrowotnej Borów ul. Parkowa 4 71-39-33-099
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Borek Strzeliński ul. Strzelińska 22 71-3930-514
GMINA KONDRATOWICE
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kondratowice ul.Nowa1 71-39-26-153
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kondratowice ul. Nowa1 71-39-26-153
3. Poradnia Podstawowa Opieki Zdrowotnej Prusy ul. Pocztowa 9 71-39-26-324
GMINA PRZEWORNO
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przeworno ul. Kolejowa 4 74 -81-02-731
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeworno ul. Kolejowa 4 74-81-02-052
3. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przeworno ul. Pocztowa 6 74-81-02-019
MIASTO I GMINA WIĄZÓW
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wiązów pl. Wolności 37 71-39-31-361
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wiązów pl. Wolności 37 71-39-31-136
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiązów ul. Pocztowa 6 71-39-31-372