Ta strona używa plików cookie!
close

Postępowania administracyjne

Data dodania: 29 grudnia 2015 r.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

POZWOLENIE NA BROŃ:

 

Informacja dotycząca rewolwerów ZORAKI model K-10 oraz innych działających na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kal. 9 mm i WALTHER model P 99 kal. 9 mm.


Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Biura Prewencji Komendy Głównej Policji opartym na opiniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz stanowiskiem Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rewolwer ZORAKI model K-10 oraz inne działające na podobnej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55, KESERU K-10, SHOTGUM, pistolet GUARD 4 oraz pistolet WALTHER model P 22 kal. 9 mm i pistolet WALTHER model P 99 kal. 9 mm, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 576);

są bronią palną wymagającą pozwolenia.


Wymieniona wyżej broń jest, lub była oferowana do sprzedaży, m.in. na portalach internetowych jako broń niewymagająca pozwolenia. Broń palną, na którą wymagane jest pozwolenie można wyłącznie posiadać na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


W przypadku ujawnienia posiadania bez zezwolenia - broni uznanej za broń palną wymagającą pozwolenia, będą podejmowane przez Policję czynności w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 263§2 Kodeksu Karnego.

W przypadku pytań można się kontaktować w powyższej sprawie z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nr tel. (71) 340-33-51 lub (71) 340-46-26.

 

 

OCHRONA OSÓB I MIENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 r. poz. 1099) - podjęcie działalności gospodarczej w przedmiocie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji wydawanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Informacje dotyczące udzielania koncesji w zakresie ochrony osób i mienia znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji

 

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia/257,Koncesje-i-zezwolenia.html

 

 

 

UZGADNIANIE PLANÓW OCHRONY OBSZARÓW, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE.


Obszary, obiekty i urządzenia ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.


Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:

 

w zakresie obronności państwa w szczególności:

1. zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

2.   zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,

3.   magazyny rezerw państwowych,

w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:

1.  zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,

2.   porty morskie i lotnicze,

3.  banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach.

w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

1.  zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

2.  zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

3.  rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne,

w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:

1.   zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,

2.   obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,

3.   muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,

4.   archiwa państwowe.

 

Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji albo upoważniona przez niego osoba jest obowiązana uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń.

 

Plan ochrony powinien:

1. uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki,

2. zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki,

3. podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki,

4. zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym:

o sposób zabezpieczenia broni i amunicji,

o rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,

o stan etatowy,

5. zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych,

6. zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.


 

OGŁOSZENIE:

Uprzejmie informuje się wszystkich przedsiębiorców i osoby fizyczne, które dokonały opłaty skarbowej w wysokości 20,00 zł za poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej o możliwości ubiegania się o zwrot nienależnie pobranej opłaty.

Tryb zwrotu opłaty skarbowej określa art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity   Dz. U. z 2012 r. poz.1282 ze zm.) stanowiący między innymi, iż zwrot opłaty następuje na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek taki można skierować do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego ul. Bogusławskiego 8/10,  50-031 Wrocław.

 

Wykaz terminów egzaminów ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, przeprowadzanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w 2015 roku.

 

Egzamin na broń palną bojową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kal. od 6 mm do 12 mm

27-28 sierpnia 2015 r.

28-29 września 2015 r.

29-30 października 2015 r.

26-27 listopada 2015 r.

28-29 grudnia 2015 r.

 

Egzaminy na broń maszynową, palną bojową, strzelby gładkolufowe

 

6 sierpnia 2015 r.

8 października 2015 r.

3 grudnia 2015 r.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. 2000 nr 19 poz. 241).

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000190241

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2015 r. poz. 634).

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000634