Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 30 grudnia 2015 r.

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie informuje, że istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego autobusu wynajętego, w związku z planowaną wycieczką. Kontrola może zostać wykonana przez policjantów tut. jednostki, jednak z pewnym uwarunkowaniem. Pisemna prośba o skontrolowanie autobusu powinna być złożona, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem na adres Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie
ul. Wolności 15, lub za pośrednictwem faxu, nr 71 7834 242, albo 717834228.

Aby zapewnić Państwu dokonanie sprawdzenia autobusu przez policjantów ustalamy zasady kontroli, które należy spełnić:
1. Pisemne zgłoszenie o planowanej wycieczce z podaniem informacji o dacie i godzinie przyjazdu autobusu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.


Informujemy również, że w szczególnych przypadkach kontrola stanu technicznego pojazdu przez Policję może być zgłoszona krótko przed wyjazdem autokaru, ale nie będzie gwarancji wysłania policjantów z uwagoi na wykonywanie przez nich innych czynności służbowych
.
Po wykonanej kontroli policjanci nie wydają żadnych zaświadczeń stwierdzających sprawność techniczną lub też niesprawność pojazdu sprawdzonego w sposób organoleptyczny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy autobus poddawany jest badaniom technicznym wykonanym w okręgowej stacji kontroli pojazdów, częściej niż samochody osobowe. Szczegółowa kontrola autobusu wykonywana jest co 6 miesięcy. Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby kierowca posiadał wymaganą dokumentację w związku z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy.


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (dostępny w KPP Strzelin)

Osoba poszkodowana w kolizji drogowej (kierujący, pasażer i właściciel pojazdu) ma prawo wnioskować do tut. jednostki o wydanie zaświadczenia/notatki ze zdarzenia drogowego.
Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 zdarzenie drogowe zostało wcześniej zgłoszone w KPP w Strzelinie i policjanci na jego miejscu wykonywali czynności służbowe oraz merytorycznie zakończone.
 załączenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł.

Opłatę za wydanie zaświadczenia/notatki w wys. 17 zł należy dokonać na podany rachunek:
63 9588 0004 0000 7780 2000 0050
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

TYTUŁEM: Opłata za wydanie notatki ze zdarzenia drogowego z dnia ...............…………..

Oryginał dowodu wpłaty (w wysokości 17 zł.) należy dołączyć do wniosku o wydanie w/w zaświadczenia/notatki
(* najpóźniej przy odbiorze zaświadczenia).
- podstawa prawna Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych Dz. U. z 2006 nr. 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami

Informujemy jednocześnie, że firma ubezpieczeniowa pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego (zobowiązana do likwidacji szkody komunikacyjnej) otrzymuje powyższe zaświadczenie/notatkę bez uiszczania opłat.

Ponadto:

W MAJU 2015 WESZŁY W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Od 15 maja 2015 roku zmieniły się zasady przewożenia dzieci m. in.:

  • dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej 135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego
  • dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące
  • dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa

 

Od 18 maja 2015 jeżeli:

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości:

  • grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat;
  • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, w przypadku gdy kierowca był już skazany za to przestępstwo (recydywa);
  • nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenie większej liczby osób niż jest to dozwolone – grozi utrata prawa jazdy:

  • na okres 3 miesięcy;
  • na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu – jest to przestępstwo (art. 244 k.k.) – grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami– jest to przestępstwo (art. 180a k.k.) - grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.